مساجد اتوبان فرودگاه

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

امام حسن عليه السلاماتوبان فرودگاه -حصه-جنب مخابرات-خیابان طالقانی
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه اتوبان فرودگاه حصه غربی خیابان آيت الله مشکينی
القدساتوبان فرودگاه حصه شرقی
جعفر طيار عليه السلام اتوبان فرودگاه نيروی هوايی شهید بابايی
چهارده معصوم عليهم السلاماول اتوبان فرودگاه مقابل خ سودان
مسجد و حسينيه بيت الزهرا سلام الله علیها اتوبان فرودگاه، حصه شرقي، خيابان امام خمينی ره
چهارده معصوم عليهم السلاماتوبان فرودگاه حصه شرقی خیابان شريعتی
اميرالمؤمنين عليه السلاماتوبان فرودگاه روستای جلوان چهارراه عاشق اصفهانی
الزهراء سلام الله عليهااتوبان فرودگاه حصه شرقی جنب مدرسه رودکی
مسجد و حسينيه قمر بنی هاشماتوبان فرودگاه شهرک المهدی عجل الله تعالی فرجه