مساجد خیابان بیست و چهار متری

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

محبان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه خيابان بیست و چهار متری، کوی شهيد خدامی
امام جواد علیه السلامخيابان بیست و چهار متری، چهار راه اوحدی
امام جعفرصادق عليه السلامخيابان بیست و چهار متری، شيخ طوسی
شهيد مطهریخيابان بیست و چهار متری، اول خیابان حکيم اسدی
قباخيابان بیست و چهار متری اول کوی شهید نقيان
ابالفضل عليه السلام خيابان بیست و چهار متری دوم، خیابان شهيد اول
امام حسن مجتبی علیه السلامانتهای خيابان بیست و چهار متری دوم محله گرکان شيخ طوسی دوم
امام حسن عسکری علیه السلامخيابان بیست و چهار متری اول خيابان 8 متری شهید محسنی
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان بیست و چهار متری دوم، کوی شهيد نقيان
آل طهخیابان پروين خیابان بیست و چهار متری دوم جنب کوی نظام
عسگريين عليهما السلامخیابان بیست و چهار متری اول ابتداي ک ش اسدی
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجهخیابان شيخ طوسی شرقی ابتدای زرين کوب
مسجد و حسینیه اميرالمؤمنين علیه السلامخیابان بیست و چهار متری اول نرسيده به شهرداری
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه خیابان شيخ طوسی دوم بهارستان