مساجد خیابان حافظ و بازار بزرگ

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

مير عماد خوشنويسخیابان حافظ چهار راه کرمانی کوی ميرعماد
نور کرمانیخیابان حافظ چهار راه کرمانی
آقا علی باباخیابان حافظ کوی کرمانی
حافظخیابان حافظ چهار راه کرمانی
الزهراء سلام الله عليهاخیابان حافظ کوی کرمانی جنب مدرسه علامه طباطبايی
الله جل جلالهخیابان حافظ پشت امام زاده اسماعيل جنب مدرسه علميه کوی گلشن
شيخ لطف اللهميدان امام ره
امام رهميدان امام ره نقش جهان
دارالشفاءبازار جد بزرگ
ذوالفقاربازار بزرگ مقابل بانک سپه کوی انصاری
خياطهابازار بزرگ مقابل کوی خواجه عباسی
جارچیبازار بزرگ
باغچه عباسیبازار بزرگ اصفهان
منجمبازارچه قهوه خانه کاشيها مقابل منجم