مساجد میدان طوقچی

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

امام حسين عليه السلامفلکه قدس، خیابان مصلی
ام البنينطوقچی، خیابان مصل، مقابل ورزشگاه
صاحب ابن عبادميدان قدس طوقچی ابتدای خيابان علامه مجلسی کوچه صاحب بن عباد