مساجد خیابان میرداماد

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

شهداءخيابان ميرداماد تقاطع خيابان آيت الله زاهد
شهيد فتحیخیابان ميرداماد جنب بيمارستان احمديه
باروت کوبهاخیابان ميرداماد کوچه 13 جنب بازارچه شاطر باشی کوی باروت کوبها
مير محمد صادقیخيابان ميرداماد نبش کوچه 15