مساجد خیابان نیکبخت

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

مسجد و حسینیه امام خمينی رهخيابان شهيد نيکبخت شرقی کوچه شهيد کريمی جنب بانک ملی
فاطميه سلام الله عليهاخیابان شهيد نيکبخت -پشت سيلو کوی 17
محموديهخیابان شهيد نيکبخت مقابل دادگستری
يزديهاخیابان شهید نيکبخت کوی شهيد کريمی