مساجد خیابان ولیعصر

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

اژه ای هاخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کوی اژه ای ها
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کوی پاچنار
موتابهاخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان شهيد سيد احمديان
سيد احمديانخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
استاد نوروزخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ک ش جعفري
ولي عصرعجل الله تعالی فرجه الشریفخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مقابل بانک صادرات
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان ولی عصر عصر (عجل الله تعالی فرجه) ابتدای کوچه سلطان سنجر چهل دختران مقابل شهرداري سابق
خواجه تاج الدينخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
زين العابدين عليه السلامخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کوی شهید جعفريان
شيخ يزدیخیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کوی مجتبي کاشاني