مساجد خیابان شهیدان و صمدیه

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

قمربنی هاشم عليه السلام خیابان شهيدان آفاران صمديه شرقی
جوادالائمه عليه السلامخیابان شهيد خرازی صمديه غربی کوی شهيد فاضل محله درباغشاه
چوبیخیابان شهيدان آفاران
موسی ابن جعفرعليه السلامخیابان شهيد صمديه کوی شهيد فاضل درباغشاه
شهداءصمديه غربی خیابان شهيدان برزان
موسی ابن جعفرعليه السلامخیابان صمديه غربی کوی دارخدنگ روبروی سنگ فروشی اسماعيلی
علی ابن ابی طالب علیه السلامخيابان شهيدان غربی زاجان
فاطميه سلام الله عليهاجاده قديم رهنان خ شهيدان نرسيده به فلکه رهنان
حمزه سید الشهدا علیه السلامرهنان خیابان شهيدان غربی نرسيده به فلکه اصلی
فرشتهبزرگراه شهيد خرازی خيابان شهيدان شرقی روبروی عکاسی طاها
محمدی صلی الله عليه وآلهصمديه غربی برزان خیابان شهيدان
مهديهخیابان شهيدان غربی خیابان ملت خیابان اردشير اول
امام حسن مجتبی عليه السلام خیابان شهيدان غربی محله ولدان
ابالفضل عليه السلامخیابان شهيدان غربی ولدان پل دوم خیابان لرد شيرازی کوی شهيد کاظمی
امام حسين عليه السلامخیابان شهيدان غربی برزان
ابالفضل عليه السلامخیابان شهيدان غربی بعد از شهرداری منطقه 2مقابل بانک سپه برزان
امام حسن مجتبی عليه السلامخیابان شهيدان غربی کوی شهيد رضايي ماهران
الزهراء سلام الله عليهاخيابان شهيدان غربی ولدان خيابان صمديه غربی کوی مسجد الزهراء سلام الله علیها
امام زمان عليه السلامخيابان شهيدان غربی ولدان خیابان ملت
امام سجاد عليه السلامخیابان شهيدان غربي، خیابان شهيد رضائی بابک، مقابل آگاهي و ورزشگاه ذوب آهن
مسجد امام زاده بی بی فاطمهخیابان شهيدان غربی، خیابان ملت، ولدان
شاهزاده عبداللهخیابان شهيدان مقابل مدارس آموزش و پرورش
الزهراء سلام الله علیهاخيابان شهيدان کوچه شهيد منتظری برزان